Valid from

6%
01-08-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 8 năm 2019

Valid from

6%
01-07-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 7 năm 2019

Valid from

6%
01-06-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 6 năm 2019

Valid from

6%
01-05-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 5 năm 2019

Valid from

6%
01-04-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 4 năm 2019

Valid from

6%
01-03-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 3 năm 2019

Valid from

6%
01-02-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 2 năm 2019

Valid from

6%
01-01-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 1 năm 2019

Valid from

6%
01-12-2018
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 12 năm 2018

Valid from

6%
01-11-2018
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 11 năm 2018

Valid from

6%
01-10-2018
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 10 năm 2018

Valid from

6%
01-09-2018
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 9 năm 2018